Amacımız ve Hizmet Konuları

Amacımız ve Hizmet Konuları

İNFAK VAKFI’NIN KURULUŞ AMACI VE HİZMET ALANLARI

    Vakfın amacı; 

1. “Eğitim-öğretim çalışmalarına katkıda bulunmak, gerektiğinde her türden eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak, açılmış olanlara yardımda bulunmak, 

2. Bu yönde neşriyat yapacak her türden basın-yayın organı kurmak, kurulmasına katkıda bulunmak ve kurulmuş olanlardan Vakfın amacına uygun yayın yapanlara yardımda bulunmak,

3. İlk, orta ve yüksek öğretim düzeyindeki eğitim kurumlarında ve diğer alanlarda tahsil gören öğrencilere maddi ve aynî  ( her türlü) yardımlarda bulunmak,

4. Yoksul öğrencilerin öğrenim ücretlerini karşılamak üzere burslar vermek

5. Muhtaçlara, yoksullara özel günlerde ve diğer günlerde aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak,

6. Eğitim ve kültür alanlarıyla ilgili etkinlikler, ilmi çalışmalar yapılmasını sağlamak, bu tür çalışmalara yardımda bulunmak.

7. Sağlık kuruluşları ve özel hastaneler kurmak, kuruluşlarına katkıda bulunmak

8. Fertlerin ruh ve beden gelişimlerine katkıda bulunacak sportif faaliyetlerin organizasyonu yanında, sportif tesisler açmak, müessesler kurmak” olup; hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) İlk, orta ve yüksek öğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere burslar vermek, 

b) Yardıma muhtaç öğrencilere öğrenim ücretlerini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurtlar açmak, kiralamak ve işletmek.

c) Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim düzeyinde ve her düzeyde eğitim veren eğitim kurumları (okul, dershane, kurs, enstitü, kütüphane… vb.) açmak.

d) Açılmış ve faaliyetlerini sürdürmekte olan eğitim kurumlarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

e) Panel, bilgi şöleni, açık oturum vb. kültürel etkinlikler düzenlemek

f)  Eğitim ile ilgili kitap yayınlamak,  gazete ve dergi çıkartmak, eğitim ile ilgili teyp ve videokasetleri üretmek; vakıf amacına uygun olan ve halen yayınlanmakta olanlara yardım etmek.

g) Yoksulların ve muhtaçların yararlanabileceği bakımevleri, aşevleri, misafirhaneler kurmak, yardıma ihtiyacı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

h) Özel poliklinikler, hastaneler, doğumevleri kurmak, kurulmalarına yardım etmek; kurulmuş olan ve halen faaliyetlerine devam eden sağlık kuruluşlarına gerektiğinde yardımda bulunmak.

i) Fertlerin ruh ve beden sağlıkları ve gelişimleri için sportif faaliyetler düzenlemek, tesisler açmak müesseseler kurmak ve işletmek

j) Fertlerin aralarında sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını geliştirmek için geziler, kamplar organize etmek, yarışmalar düzenlemek.

k)  Yardıma muhtaç insanlara doğum, ölüm, evlenme, hastalık ve her türlü ihtiyaç anlarında yardımda bulunmak

l) Kültür, sanat, edebiyat ve dini sahalarla ilgili her türlü yayınları telif ve tercüme ettirmek; basım, yayım ve dağıtımını yapmak

m) Yurt içinde ve yurt dışında savaş ve doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek için yurtiçinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenlemek, benzeri amaçlarla kurulmuş resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

n) Vakfın amacına ilişkin ve amaca uygun diğer etkinlikleri yapmak.

Yukarıda sayılan amaç ve hizmet konularını gerçekleştirirken vakıf, gerekli kanuni izinleri alacaktır.

Paylaş: